Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > Politie in de oorlog

De Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog

Na de capitulatie van 15 mei 1940 kwam Nederland onder civiel Duits bezettingsbestuur. Maar wat betekende dat precies voor ambtenaren en in het bijzondere de politie? Een radiorede van toenmalig minister-president Dirk Jan de Geer (foto rechts) gaf enkele dagen na de overgave een idee van wat de regering in ballingschap van de ambtenarij verwachtte:
“Terwijl de Regering van plan is haar plicht te doen […] hoopt zij dat andere administratieve instanties in Nederland hun plicht niet zullen verwaarlozen. Hun plicht is thans, zo goed zij kunnen met de Duitse autoriteiten samen te werken en daardoor de bevolking zoveel mogelijk te helpen.”
Deze strategie was enerzijds bedoeld om de rust en orde te bewaren en anderzijds om zoveel mogelijk te voorkomen dat de eigen bestuursposten door stromannen van de bezetter werden ingenomen. Maar samenwerken met de bezetter betekende niet de gehele bevolking dienen. Al snel bleek dat de politie geacht werd tegen het eigen volk op te treden. Dat werd bijvoorbeeld op 31 augustus 1940 tijdens Koninginnedag duidelijk, toen burgers die Oranje-leuzen scandeerden of met bloemen rondliepen moesten worden bestraft.

Ariërverklaring

Al in het eerste bezettingsjaar stelden de Duitsers ook de zogenaamde Ariërverklaring in, ter voorbereiding van het ontslag van Joodse ambtenaren. Alle ambtenaren en onderwijzers moesten schriftelijk verklaren niet tot de Joodsche geloofsgemeenschap te behoren. Ook bij de politie werd deze maatregel doorgevoerd. Niet alleen Joden werden geweerd uit het politieapparaat. Politiechefs die naar de zin van de bezetter niet loyaal genoeg waren, werden eveneens vervangen, meestal door NSB’ers. De Nederlandse politie werd zo meer en meer een werktuig in Duitse handen.

Radio Oranje

Vanwege de Ariërverklaring en andere door de bezetter doorgevoerde anti-joodse maatregelen, werd eind 1940 via Radio Oranje een andere richtlijn voor ambtenaren geformuleerd. Nederlanders werd dringend verzocht zich van “toenadering tot de bezetter” te onthouden. Over die bezetter werd tijdens de uitzending van 6 november 1940 vermeld:
“Er zijn tal van dingen die hij niet mag vragen van de bevolking […] Hij mag geen burgers bestraffen wegens de gezindheid die zij, voor de bezetting, jegens zijn land aan de dag hebben gelegd. Hij mag hen niet vervolgen op grond hiervan dat zij behoren tot een bepaalde politieke partij, een bepaald ras, een bepaalde kerkelijke gemeenschap, zelfs al worden zulk een ras, zulk een partij, zulk een gemeenschap in zijn eigen land niet geduld.” Twee jaar later was Adriaan Pelt, hoofd van de Regeringspersdienst in Londen, in een uitzending nog explicieter:
“Wat niet mag, wat een misdaad is tegen Vorstin en Vaderland, is dat een ambtenaar of een burgemeester, uit vrees voor represailles, of met het excuus van “nog erger te voorkomen”, meewerkt aan de uitvoering van maatregelen, waarvan hij en wij allen weten, dat zij direct in strijd zijn met het belang van land en volk. Wat die ambtenaren niet mogen doen, is hun medewerking te verlenen aan maatregelen om de nazificering van de scholen, mishandeling van Joden, tewerkstelling van arbeiders in Duitsland en zovele andere maatregelen, waaromtrent geen twijfel kon bestaan dat zij alleen de vijand dienen en aan onze zaak afbreuk doen.”

Veranderingen

Veel politieagenten keken in de eerste bezettingsmaanden de kat uit de boom. Aanvankelijk veranderde er ook nog niet zo heel veel en leek de Nederlandse politieleiding baas in eigen huis te blijven. In de zomer van 1940 werden er maar liefst zesduizend nieuwe agenten aangenomen. Een versterking waar veel agenten lange tijd op hadden gewacht.
De Duitsers vonden de Nederlandse politieorganisatie – met zijn Gemeentepolitie, Koninklijke Marechaussee, Politietroepen, Rijksveldwacht en Gemeenteveldwacht – te complex en besloten al snel tot een hervorming. De Marechaussee verloor haar militaire status en het predicaat koninklijk. De Politietroepen werden daarnaast opgeheven. Het zogenoemde Directoraat-generaal van Politie werd de centrale Nederlandse leiding.

Politie onder gezag Duitsers

SS-generaal Hanns Rauter (foto rechts) werd aangewezen als de Duitse politiechef in Nederland, de allerhoogste baas. Arthur Seyss-Inquart, de Oostenrijkse rijkscommissaris van Nederland, had bepaald dat handhaving van de openbare rust, orde en veiligheid mede een verantwoordelijkheid was van de Nederlandse politie. Die kwam echter wel onder gezag van de Duitsers te staan. De rijkscommissaris had de steun van de reguliere politie nodig, aangezien de bezetter zelf bij lange na niet over voldoende mankracht beschikte. De Sicherheitsdienst bestond in ons land bijvoorbeeld uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers. Daarnaast was er bijvoorbeeld nog de Ordnungspolizei of Grüne Polizei, maar ook die beschikte over onvoldoende manschappen.
De openlijk met de nazi’s collaborerende NSB had een eigen zwart-geüniformeerde paramilitaire beweging, de Weerbaarheidsafdeling (WA).

Politieopleiding Schalkhaar

Nadat de Grüne Polizei in februari 1941 in Amsterdam vierhonderd Joodse mannen had opgepakt (foto rechts), braken er in de hoofdstad stakingen uit.
Een maand na deze Februaristaking richtte de bezetter het Politieopleidingsbataljon (POB) in Schalkhaar op. Hier moesten ‘betrouwbare’ politieagenten opgeleid worden. Agenten kregen er een militaire training maar werden ook onderlegd in de rassenleer van de nazi’s. Na een zes maanden durende opleiding werden de agenten toegevoegd aan reguliere korpsen. Op deze manier probeerde de bezetter meer controle te krijgen over het Nederlandse politieapparaat.De naam Schalkhaar kwam al snel symbool te staan voor ‘foute agenten’.

Deportaties Joden

Een gevoelig punt in de geschiedenis van de politie in de Tweede Wereldoorlog vormt de betrokkenheid van agenten bij de deportaties van Joden. Feit is dat Nederlandse agenten ingezet zijn om Joden op te pakken, bijvoorbeeld tijdens razzia’s.
Het Nederlandse bestuur werd sowieso belast met de uitvoering van de meeste anti-joodse maatregelen. In juni 1941, enkele maanden na de Februaristaking, werden in de hoofdstad bijvoorbeeld 250 Amsterdamse politiemensen ingezet om ruim tweehonderd Duitse en Nederlandse joden aan te houden. Officieel omdat ze verhoord zouden worden door de SD. Al snel werd echter duidelijk dat de opgepakte Joden waren getransporteerd naar concentratiekamp Mauthausen. Ook bij razzia’s in andere steden werden in de periode hierna herhaaldelijk gemeentelijke politiekorpsen ingezet.

Dilemma

Goedwillende agenten stonden ook hier weer voor een dilemma. Nam men ontslag, dan kon men er zeker van zijn dat de lege plek onmiddellijk werd ingenomen door een NSB’er die geen enkele moeite zou hebben om de anti-Joodse maatregelen uit te voeren. Bleef men op de post, dan maakte men vuile handen.

Herderlijk Schrijven

In februari 1943 liet de Kerk van zich horen. In alle kerken van het land werd een zogeheten ‘herderlijk schrijven’ voorgelezen.
Het document, opgesteld door bisschoppen en andere geestelijken, was gericht aan Seyss-Inquart (foto rechts).  De brief had een duidelijke boodschap: politieagenten mochten niet meer meewerken aan het oppakken van jongemannen voor arbeid in Duitsland en het arresteren en ‘het tot der dood’ vervolgen van Joodse medeburgers.
Na deze oproep begonnen sommigen agenten openlijk werk te weigeren. Anderen besloten onder te duiken. Om dit te voorkomen voerde de bezetter een aparte maatregel in, de Sippenhaft. Familieleden van ondergedoken agenten moesten opgepakt worden en naar concentratiekamp Vught overgebracht worden. Eind 1943 zaten in Vught al 150 familieleden van politiemannen gevangen. In totaal doken in de periode zomer 1943 tot zomer 1944 ongeveer 600 politiemensen onder.

Geweldspiraal

Na verschillende gewapende verzetsacties en tegenslagen op de slagvelden in Europa en Afrika werd de houding van de bezetter in 1943 steeds feller en belandde Nederland in een geweldspiraal. Het aantal doodvonnissen tegen Nederlanders nam enorm toe en de Duitsers voerden het Politiestandrecht in, wat inhield dat arrestanten voortaan zonder proces konden worden doodgeschoten. Ook het verzet verharde. Foute agenten werden steeds vaker doelwit van aanslagen.

Na de oorlog

Na de bevrijding werd een zuiveringsoperatie opgezet om het politieapparaat zo snel mogelijk te ontdoen van ‘foute agenten’. Agenten die lid waren van de NSB, WA of SS werden onmiddellijk ontslagen. Ook een opleiding in Schalkhaar kon ontslag betekenen. Andere agenten werden op non-actief gesteld gedurende de periode dat hun gedrag werd onderzocht. Tussen de 40 en 45 procent van de zittende politieagenten werd onderzocht. Van hen werd bijna 12 procent (1954 politiemannen) ontslagen.

Tekst: redactie Historiek